Condicions d'Ús

Administrador de la Website d'Internet(el blog)

Ajuntament de Sagunt

CIF: P4622200-F

domicili Social: Autonomia, 2, CP 46500, sagunto (València)

Tel: 606643916

contacte: saguntic@gmail.com

Condicions generals d'ús.

1. Avís i acceptació.

El present document regula l'ús del lloc web d'Internet(el blog) al qual vostè acaba d'accedir.
La utilització del lloc web atribueix la condició d'Usuari i implica la seva acceptació plena i sense reserves a totes i cadascuna de les disposicions incloses tant en aquest Avís Legal, com a les Condicions Generals o Particulars d'Ús, vigents en cada moment en què l'Usuari accedeixi al mateix, pel que si aquest no està d'acord amb qualsevol de les condicions aquí establertes, no hauríem d'intentar / accedir a aquest lloc web.
"L'administrador" es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents condicions generals d'ús del lloc web així com qualssevol altres condicions generals o particulars, Reglaments d'ús, Instruccions o avisos que resultin d'aplicació. Així mateix, "L'administrador" es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d'operar el lloc web en qualsevol moment. En conseqüència l'usuari ha de llegir atentament i amb deteniment el present document en la seva totalitat, en totes aquelles ocasions que es proposi l'ús o utilització del present website, ja que el mateix pot patir modificacions.
Totes aquelles persones físiques o jurídiques residents o domiciliades en altres països de la Unió Europea o fora de la Unió Europea hauran d'assegurar que l'accés i ús del website i / o del seu contingut els està permès de conformitat amb la seva pròpia legislació. En qualsevol cas, l'accés i ús del website per part d'un usuari que no compleixi amb el requisit de residència a Espanya s'entendrà realitzat sota la seva exclusiva responsabilitat, exonerant a "L'administrador" de qualsevol responsabilitat en la mesura que així ho permeti la legislació aplicable.

2. objecte.

A través del lloc web, "L'administrador" facilita als Usuaris l'accés a diversos continguts, serveis, informació i dades (els "Continguts") posats a disposició dels Usuaris per "L'administrador" o per tercers proveïdors de serveis i continguts. "L'administrador" es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts i les condicions requerides per utilitzar els mateixos. Amb caràcter general la prestació dels Serveis no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels Usuaris.

3. Condicions d'accés i utilització del portal.

3.1. Accés i utilització del Portal. L'Usuari reconeix i accepta que l'accés i ús del website i / o dels continguts inclosos en el mateix té lloc lliurement i conscient, sota la seva responsabilitat. L'accés al website i / o als Continguts inclosos en el mateix no implica cap tipus de garantia respecte a la idoneïtat del Portal i / o dels continguts inclosos en el mateix per a fins particulars o específics dels Usuaris. "L'administrador" podrà establir limitacions i / o condicions addicionals per a l'ús i / o accés a la pàgina web i / o als Continguts, les quals hauran de ser observades pels Usuaris en tot cas.
1. Fer un ús no autoritzat o fraudulent del website i / o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic
2. Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del lloc web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés;
3. Provocar danys en els sistemes físics o lògics de "L'administrador", dels seus proveïdors o de tercers;
4. Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics de "L'administrador", dels seus proveïdors o de tercers,
5. intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades de "L'administrador", tercers proveïdors i altres usuaris;
6. suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets de "L'administrador" o de tercers incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que puguin inserir-se en els Continguts;
7. Obtenir i intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del Website i / o dels Continguts.
9. en particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que:
(1) De qualsevol forma sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació;
(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic;
(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
(d) incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i / o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l'ordre públic;
(i) Indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor;
(F) Indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic;
3.3. Introducció de Links. Aquells usuaris que vulguin establir un hipervincle, enllaç o link entre el seu website i la website de "L'administrador" (el "Link") han d'obtenir l'autorització prèvia de "L'administrador", presentant una sol·licitud a la següent adreça de correu saguntics@gmail.com, quedant subjecte al compliment de les següents obligacions:
1. El Link únicament permetrà l'accés a la pàgina web, però no podrà reproduir de cap manera;
2. No s'establiran Links amb altres pàgines diferents de la pàgina principal ("Casa") del Portal;
3. No es crearà un frame ni border environment sobre el Portal;
4. No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre la pàgina web;
5. No es declararà ni donarà a entendre que "L'administrador" ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o anunciats en la pàgina web en el qual s'estableix el Link;
6. El Website en el qual s'estableixi el link no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a "L'administrador" i / o a tercers, sense la seva autorització;
7. El Portal en el qual s'estableixi el link no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptats ia l'ordre públic, o contraris a qualssevol drets de tercers. L'establiment del link no suposa en cap cas l'existència de cap relació entre "L'administrador" i el propietari i / o operador de la pàgina web en què s'estableixi, ni el coneixement, acceptació i / o aprovació per part de "L'administrador" dels seus continguts i / o serveis. "L'administrador" en cap cas respondrà de les conseqüències que poguessin derivar-se de la introducció de links per part de tercers, ni dels continguts, informació i / o serveis oferts als llocs web en els quals s'hagi establert el Link.

4. Drets de propietat industrial i intel·lectual.

L'Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts i / o qualssevol altres elements inserits en el lloc web (incloent sense limitació, marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, "veure i sentir", àudio i vídeo), pertanyen a "l'administrador" i / o a tercers. En cap cas l'accés a la pàgina web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets, llevat que s'estableixi expressament el contrari. Les presents condicions generals d'ús de la pàgina web no confereixen als usuaris cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per "L'administrador" o el tercer titular dels drets afectats.
"L'administrador" autoritza als Usuaris a utilitzar, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i / o els elements inserits en la pàgina web exclusivament per a ús personal, privat i no lucratiu; sempre que en tot cas s'indiqui l'origen i / o autor dels mateixos i que, si escau, aparegui el símbol del copyright i / o notes de propietat industrial dels seus titulars. Queda terminantment prohibida la utilització de tals elements, la seva reproducció, comunicació i / o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, o descompilació. Per a qualsevol altre ús diferent dels expressament permesos, serà necessari obtenir el consentiment previ per escrit del titular dels drets de què es tracti.

5. Exclusió de garanties i responsabilitat.

5.1 Exclusió de garanties i de responsabilitat pel funcionament del Portal. "L'administrador" no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc web o d'aquells altres llocs web amb els quals s'hagi establert un enllaç. Així mateix, "L'administrador" no serà en cap cas responsable per qualssevol danys i perjudicis que puguin derivar-se de:
1. La manca de disponibilitat o accessibilitat al Website oa aquells altres llocs amb els quals s'hagi establert un enllaç;
b. La interrupció en el funcionament del lloc web o fallades informàtiques, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics produïts en el curs del seu funcionament;
c. La manca d'idoneïtat del lloc web per a les necessitats específiques dels usuaris i;
d. Altres danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades alienes al control de "L'administrador".
Per tal de disminuir el risc d'introducció de virus en el Website, s'utilitzen programes de detecció de virus per controlar tots els Continguts que introdueix en la pàgina web. no obstant això, "L'administrador" no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en la pàgina web introduïts per tercers aliens a "L'administrador" que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels Usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. en conseqüència, "L'administrador" no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar de la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.
"L'administrador" adopta diverses mesures de protecció per a protegir el Website i els Continguts contra atacs informàtics de tercers. no obstant això, "L'administrador" no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir accés al tipus d'ús del lloc web que fa l'Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. en conseqüència, "L'administrador" no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que puguin derivar d'aquest accés no autoritzat.
5.2 Exclusió de garanties i de responsabilitat per la utilització del Portal dels serveis i dels continguts per part dels usuaris "l'administrador" no es farà responsable en cap cas de l'ús que els Usuaris i / o tercers puguin fer del lloc Web o els Continguts, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se del mateix. "L'administrador" no té obligació de controlar i no controla la utilització que els Usuaris fan del lloc web i dels Serveis . en particular, "L'administrador" no garanteix que els Usuaris utilitzin la pàgina web, els Serveis i els Continguts de conformitat amb el present Avís Legal i, si escau, amb les condicions particulars que resultin d'aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent. "L'administrador" NO té l'obligació de verificar i no verifica la identitat dels Usuaris, ni la veracitat, vigència, exhaustivitat i / o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen sobre si mateixos a "L'administrador" i a altres Usuaris.
"L'administrador" exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la utilització dels serveis i dels continguts per part dels usuaris o que puguin deure a la falta de veracitat, vigència exhaustivitat i / o autenticitat de la informació que els usuaris proporcionen sobre si mateixos i en particular encara que no de forma exclusiva, pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal .
5.3 Exclusió de garanties i de responsabilitat pels Continguts. "L'administrador" no edita els continguts de tercers publicats en la pàgina web i en conseqüència, no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d'aquests continguts. "L'administrador" no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se de:
1.La falta de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat, i / o actualitat dels continguts originats per tercers;
2.La inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels continguts;
3. Decisions o accions preses o evitades per part de l'Usuari confiant en la informació o dades facilitades o proporcionades en els continguts, incloent sense limitació la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials.
5.4 Exclusió de garanties i de responsabilitat en relació amb els Links. El Website posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d'enllaç, directoris i eines de recerca que permeten als Usuaris accedir a pàgines i / o llocs web pertanyents a i / o gestionats per tercers. "L'administrador" no comprova el contingut existent en aquestes pàgines en el moment en què estableix un link a les mateixes i ho fa en la creença de bona fe que tals continguts compleixen amb la legislació aplicable. no obstant això, en cap cas, "L'administrador" es fa responsable, s'aprova, ni fa propis els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web i no controla ni es fa responsable, aprova o fa pròpies les successives modificacions dels esmentats materials.
"L'administrador" no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure a:
(la) el funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats;
(B) El manteniment de la informació, continguts i serveis existents en els llocs que per algun mitjà es trobessin enllaçats;
(C) La prestació o transmissió de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats;
(D) la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació continguts i serveis existents en els llocs enllaçats, en els mateixos termes i amb el mateix abast disposat respecte dels continguts i dels serveis prestats per tercers a través del portal.
En el cas que així ho consideri oportú o li sigui requerit per ordre judicial o administrativa, "L'administrador" remourà els enllaços a aquelles pàgines web que infringeixin la legislació aplicable i / o lesionin els drets de tercers.

PROHIBICIÓ DE COMUNICACIONS COMERCIALS NO SOL·LICITADES REALITZADES A TRAVÉS DE CORREU ELECTRÒNIC O MITJANS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICA: ANTI-SPAM
El Prestador del Servei o continguts s'obliga a no:
1. Demanar dades dels usuaris amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n'hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment;
2. Remetre qualssevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones;
3. Enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament consentits
4. Utilitzar llistes de distribució a les que pugui accedir-se a través dels Serveis.
5. Posar a disposició de tercers, amb qualsevol finalitat, dades demanades a partir de llistes de distribució

6. Accions en cas d'incompliment

"L'administrador" es reserva el dret a exercir quantes accions estiguin disponibles en dret per exigir les responsabilitats que es derivin de l'incompliment de qualsevol de les disposicions d'aquestes Condicions Generals d'Ús de la pàgina web per part d'un Usuari.
"L'administrador" podrà retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ la prestació dels Serveis a aquells Usuaris que incompleixin l'establert en el present Avís Legal i Condicions d'Ús.

7. nul·litat parcial.

La declaració de qualsevol d'aquestes condicions generals com a nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que seguiran sent vinculants entre les parts. La renúncia per qualsevol de les parts a exigir en un moment determinat el compliment d'una qualsevol de les condicions generals aquí estipulades no implicarà una renúncia amb caràcter general al compliment d'una altra condició o condicions, ni crearà un dret adquirit per a l'altra part.

8. Llei Aplicable I Jurisdicció.

La prestació del servei del lloc web i les presents Condicions Generals d'Ús del Portal es regeixen per la Llei espanyola i en particular per la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i altres normes concordants. En la mesura que així ho permeti la llei, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, acorden sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sagunt (València).

9 Confidencialitat i Protecció de Dades.

Ajuntament de Sagunt. en la seva qualitat de responsable del fitxer, posa en el seu coneixement que els fitxers amb dades de caràcter personal rebuts a través de qualsevol suport seran manipulats d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 de desembre, i en el Reglament de Mesures de Seguretat dels Fitxers automatitzats desenvolupat en el RD 1720/2007 del 21 de desembre, així com la resta de legislació aplicable. Igualment es posa en el seu coneixement el dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades regulats en el títol III de la llei "ut supra" indicada. Per a l'exercici d'aquests drets haurà de remetre escrit al responsable del fitxer a la següent adreça: Autonomia, 2, CP 46500, 46500, sagunto, VALÈNCIA (Espanya), que en un termini inferior a 10 dies de resoldre. L'informem així mateix que les seves dades personals, no seran objecte de cap cessió ni transmissió sense el seu previ consentiment i que d'acord amb l'article 4. 2. de la Llei de Protecció de Dades, les dades recollides seran utilitzades únicament i exclusivament per a la finalitat amb què van ser recollides que és la gestió de les activitats de l'empresa, així com la gestió de cobrament de les corresponents factures corresponents als treballs contractats.